O projektu

KDO PRODUKT VYTVOŘIL A KDO HO PODPOŘIL? 

Autoři: CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. & Mendelova univerzita v Brně a síť spolupracovníků portálu intersucho.cz. Seznam autorů a jejich odborností naleznete zde.

Za podpory: Akademie věd České republiky a program Strategie AV21Národní agentury pro zemědělský výzkumStátního pozemkového úřaduAgrární komory ČR a Státního zemědělského intervenčního fondu  

 

ODPOVĚDI NA HLAVNÍ OTÁZKY: 

Proč předpovídáme výnos? 

Abychom poskytli co nejlepší podklady pro správná rozhodnutí.  

Z čeho vycházíme? 

Z řady družicových snímků od roku 2000, které nám umožní vyhodnotit kondici vegetace na základě obsahu chlorofylu ve vazbě na okresní/krajské výnosy.  

Pro koho je produkt určen? 

Jde o experimentální produkt, který v první řadě zpřístupňujeme spolupracujícím expertům z portálu www.intersucho.cz a vybraným kolegům z veřejné správy. 

Jak často předpovídáme? 

Předpověď probíhá od počátku vegetační sezóny do konce žní a to pravidelně 1x za týden.

JAKÉ OBDOBÍ ZACHYCUJÍ POSLEDNÍ MAPY? 

Předpovědní mapy jsou vydávány na počátku každého týdne (pondělí) a zachycují konec předchozího týdne.

JAK PŘEDPOVÍDÁME VÝNOSY? 

Níže prezentované mapové podklady zachycují předpověď výnosů na základě vyhodnocení vývoje vegetačních indexů v průběhu aktuální vegetační sezóny. Tyto vegetační indexy jsou získávány na základě pozorování z družice Terra, která v pravidelných intervalech 2x denně snímkuje zemský povrch. Následná analýza se zaměřuje na stav povrchu zejména s důrazem na množství zelené biomasy a stav fotosyntetického aparátu. Tyto údaje jsou získány na základě měření odrazivosti sledovaného povrchu ve vybraných částech spektra elektromagnetického záření. Pomocí statistického vyhodnocení dostupných družicových pozorování a dosažených výnosů na okresní případně krajské úrovni (od roku 2000) jsou predikovány pravděpodobné produkční parametry. 

CO PŘEDPOVÍDÁME? 

Predikci výnosů v t/ha a její změna oproti úrovni sklizně z předchozího roku (v %) a oproti průměru předchozích tří let (v %). V neposlední řadě je pro každou z plodin prezentována pravděpodobná spolehlivost předpovědi k danému datu (formou samostatné mapy s uvedeným % relativní chyby). Uvedená spolehlivost je odvozena na základě ověřování použitých metod pro daná území od počátku roku 2000 do předchozícho roku.

S JAKOU PŘESNOSTÍ? 

Predikovaná úroveň výnosů odpovídá očekávanému plošnému průměru za daný region (okres či kraj) jako celek, přičemž situace v rámci podrobnějšího prostorového členění může být různá (pro části okresů či úroveň pozemků). Důvodem je rozdílná produktivita konkrétních území, způsob hospodaření a vliv lokálně specifických povětrnostních podmínek v rámci dané sezóny. Prezentovaná spolehlivost předpovědi zohledňuje jednak přesnost vybraných metod v rámci hodnoceného území a současně pravděpodobné rozpětí vlivu podmínek, které nastanou v následujícím období tj. od aktuálního data vyhodnocení družicových snímků do sklizně. Pokud dojde k výskytu mimořádných podmínek (v porovnání s podmínkami za období od roku 2000) může být reálná spolehlivost předpovědi, oproti uvedeným hodnotám, snížena. 

KDO PŘEDPOVÍDÁ: 

Tým projektu VÝNOSY PLODIN je tvořen primárně odborníky, kteří se podílejí i na chodu portálu Intersucho. Tým tvoří nejen vědci, ale také odborní pracovníci zajišťující provoz webového portálu. 

PROČ MONITORUJEME VÝNOSY?

Naši činnost vnímáme jako odpověď na rostoucí riziko výskytu mimořádných situací ve střední Evropě. Ty se projevují na obtížné predikovatelnosti výnosů i pro rozsáhlé podniky. Chybný odhad sklizně komplikuje nejen uplatnění produkce na trhu, ale současně platí, že včasné upozornění na hrozící redukci produktivity by umožnila včasnou extenzifikaci produkce. Zabránění zbytečné aplikace hnojiv či pesticidů v sobě skrývá nemalý ekonomický i environmentální profit a ten chceme mj. s využitím predikcí výnosů využít.  

Ambicí týmu je analyzovat výnosovou variabilitu v minulosti, vyvinout kvalitativně nové metody pro jejich monitoring, ale také odhadnout a popsat trendy vývoje výnosů v budoucnosti. Protože jde o mezioborový projekt, tak se na jeho řešení podílejí bioklimatologové, specialisté na agroklimatologii, eko-fyziologové, socio-ekonomové ve spolupráci s experty, kteří zpracovávají a interpretují družicová data. Tým doplňuje programátor a GIS specialisté. 

Design & Programming by Kreatura